BẢNG GIÁ CỬA NHÔM KÍNH
HÌNH SẢN PHẨM CỬA CÓ
 DIỆN TÍCH
ĐƠN GIÁ PHẦN CỬA
(vnd/m2)
DÒNG TIÊU CHUẨN
(Kính 8ly CL)
DÒNG TRUNG CẤP DÒNG CAO CẤP
( Kính hộp 5-9 9 CL)
XINGFA AD XINGFA NHẬP TOPAL PRIMA
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY
 _< 1.6m2                        1,540,000              2,200,000            2,290,000              2,360,000        3,650,000
 1.7m2 < 2.0m2                        1,500,000              2,110,000            2,140,000              2,300,000        3,350,000
 > 2.0m2                        1,450,000              2,050,000            1,990,000              2,280,000        3,250,000
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY
 _< 2.4m2                        1,540,000              2,200,000            2,290,000              2,360,000        3,650,000
 2.5m2 < 3.5m2                        1,500,000              2,110,000            2,140,000              2,300,000        3,350,000
 > 3.5m2                        1,450,000              2,050,000            1,990,000              2,280,000        3,250,000
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY
 _< 5.0m2                        1,540,000              2,200,000            2,290,000              2,360,000        3,650,000
 5.0 m2 < 8.0m2                        1,500,000              2,110,000            2,140,000              2,300,000        3,350,000
 > 8.0m2                        1,450,000              2,050,000            1,990,000              2,280,000        3,250,000
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT
 _< 2.4m2                        1,435,000              2,140,000            2,180,000              2,380,000        3,425,000
 2.5m2 < 3.5m2                        1,340,000              1,975,000            1,990,000              2,250,000        3,295,000
 > 3.5m2                        1,228,000              1,875,000            1,925,000              2,105,000        3,090,000
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT
 _< 5.0m2                        1,435,000              2,140,000            2,180,000              2,380,000        3,425,000
 5.0 m2 < 8.0m2                        1,340,000              1,975,000            1,990,000              2,250,000        3,295,000
 > 8.0m2                        1,228,000              1,875,000            1,925,000              2,105,000        3,090,000
VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH
 _< 1.0m2                        1,210,000              1,680,000            1,780,000              1,750,000        2,630,000
 1.0 m2 < 2.0m2                        1,080,000              1,525,000            1,652,000              1,600,000        2,420,000
 > 2.0m2                           985,000              1,360,000            1,542,000              1,520,000        2,210,000
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT
 _< 1.0m2                        2,432,000              2,480,000            2,501,000              2,561,000        3,495,000
 1.0 m2 < 2.0m2                        2,322,000              2,422,000            2,422,000              2,322,000        3,295,000
 > 2.0m2                        2,110,000              2,210,000            2,310,000              2,310,000        3,090,000
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT
 _< 2.4m2                        2,432,000              2,480,000            2,501,000              2,561,000        3,495,000
 2.5m2 < 3.5m2                        2,322,000              2,422,000            2,422,000              2,322,000        3,295,000
 > 3.5m2                        2,110,000              2,210,000            2,310,000              2,310,000        3,090,000
CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY – HẤT
 _< 1.0m2                        1,543,000              2,280,000            2,250,000              2,320,000        3,545,000
 1.1 m2 < 1.5m2                        1,482,000              2,180,000            2,190,000              2,280,000        3,365,000
 > 1.6m2                        1,314,000              2,090,000            2,150,000              2,120,000        3,180,000
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY – HẤT
 _< 1.0m2                        1,543,000              2,280,000            2,250,000              2,320,000        3,545,000
 1.0 m2 < 2.0m2                        1,482,000              2,180,000            2,190,000              2,280,000        3,365,000
 > 2.0m2                        1,314,000              2,090,000            2,150,000              2,120,000        3,180,000
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY – HẤT
 _< 2.0m2                        1,543,000              2,280,000            2,250,000              2,320,000        3,545,000
 2.1 m2 < 3.0m2                        1,482,000              2,180,000            2,190,000              2,280,000        3,365,000
 > 3.0m2                        1,314,000              2,090,000            2,150,000              2,120,000        3,180,000